دستانت غمگینند

مثل بالهای بریده شده‌ی

فرشته‌ای تبعیدی به زمین

اما هنوز بوی پرواز می‌دهند!!