بی گناه ولی محکوم - دستانت غمگینند


بی گناه ولی محکوم

Home Me Links Past By


دستانت غمگینند

مثل بالهای بریده شده‌ی

فرشته‌ای تبعیدی به زمین

اما هنوز بوی پرواز می‌دهند!!

 
==== ===