بی گناه ولی محکوم

دست نوشته های خودم


دستانت غمگینند

مثل بالهای بریده شده‌ی

فرشته‌ای تبعیدی به زمین

اما هنوز بوی پرواز می‌دهند!!

 

چهارشنبه هشتم بهمن ۱۳۹۳22:51 امـــیر ܓܨܓ