بی گناه ولی محکوم - منتظرت میمانم


بی گناه ولی محکوم

Home Me Links Past By


لااقـل بـگــو نـمـی خــواهـی بـرگــردی
اینـطــوری تـکـــلـیـف خـودم را مـی دانــم
و بـــاز. . .

مـی مـانــم...!
==== ===