بی گناه ولی محکوم

دست نوشته های خودم


لااقـل بـگــو نـمـی خــواهـی بـرگــردی
اینـطــوری تـکـــلـیـف خـودم را مـی دانــم
و بـــاز. . .

مـی مـانــم...!

دوشنبه سی و یکم شهریور ۱۳۹۳11:24 امـــیر ܓܨܓ