لااقـل بـگــو نـمـی خــواهـی بـرگــردی
اینـطــوری تـکـــلـیـف خـودم را مـی دانــم
و بـــاز. . .

مـی مـانــم...!